Ouderraad

In het Sint-Gummaruscollege is een ouderraad met ouders van leerlingen uit het basis en secundair onderwijs actief. De ouderraad werkt op een opbouwende wijze mee aan de verbetering van de onderwijs- en vormingsopdracht van de school voor alle leerlingen. Zo willen we SAMEN - GEËNGAGEERD en CONSTRUCTIEF school maken.

In ons logo maken we duidelijk waar we voor kiezen. We willen een meerwaarde zijn voor de school, vandaar de ‘plus’.

  • We geven positieve ondersteuning bij het schoolgebeuren

  • Wij horen er bij, samen kunnen we meer!

  • We willen ons engageren om op verschillende vlakken met de school samen te werken.

  • We kiezen voor een constructieve dialoog.

De werking van de ouderraad steunt op 2 pijlers: meedenken en meedoen.

  • Door mee te denken, zoeken we samen antwoorden op vragen rond het schoolgebeuren en geven we aandachtspunten aan vanuit onze bekommernis voor het optimale leer- en leefmilieu voor onze kinderen, ...

  • Door mee te doen, ondersteunen en organiseren we diverse activiteiten op school: om geld in het laatje te brengen, maar zeker ook om de sfeer te bevorderen, praktische ondersteuning te bieden bij initiatieven van de school, …

Praktisch:

We vergaderen een zestal keren per schooljaar, telkens op maandagavond van 20 tot +/- 22 uur. De ouderraad van de basisschool en het middelbaar vormen één groep. Daarom worden de meeste vergaderingen gezamenlijk gestart. Daarna wordt apart vergaderd, met de specifieke onderwerpen voor elke school.

Contact: ouderraad@sgclier.be

Bestuur:

Elke Cuypers voorzitter

Jolien Mertens ondervoorzitter basisschool

Anja De Wit ondervoorzitter secundair onderwijs

An Vervoort secretaris

Christel Ravert penningmeester